Plansko gospodarstvo - 3. poskus

Oddaja
diego rivera
Mechte Navstrechu
OGAS, Cybersyn, Tujost Kapitala
 / 16. 10. 2017

V prejšnji oddaji nama ni uspelo korektno obdelati Towards New Socialism avtorjev Paula Cockshotta in Allina Cottrella. V njej predstavita sistem komunističnega planskega gospodarstva podprtega s kibernetskim sistemom za zajemanje in obdelavo podatkov. Drug sistem, osnovan na popularni tehnologiji, kakršna je bila v času nastanka knjige televizija, sedaj pa na njeno mesto postavljata pametni telefon, pa bi služil demokratičnemu sprejemanju odločitev in glasovanju o gospodarskem načrtu.

Tokrat bo z nama Paul osebno, ki bo z nami delil svoje politično-ekonomske uvide. Paul je koncept planskega gospodarstva predstavil s programčkom 5 year plan, ki je prosto dostopen na odložišču github: https://github.com/wc22m/5yearplan/

Allin Cottrell je avtor projekta gretl - Gnu Regression, Econometrics and Time-Series Library, ki se uporablja za ekonomske napovedi. Dostopen je pod odprto licenca in ga lahko dobite med pakati linux distribucij ali na portalu Source Forge. 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(***/(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#*****/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*******#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(********/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/********#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(*********(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/*****(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/*********(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(***/#(****/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/*********/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/***##/*(#/****/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/*********/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/***/#(/**/#%(*****/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#**********(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/##(##%##%#/*********(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(**********(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/##/***(#((/*****((/*****/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(***********#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/###%#//(%%((/***/#(//(/*****//#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/**********/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/##/**/#%%%(/**/(/#%/***/%%/******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(***********(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/###%/*****(%#///%%#((##(%%#//(/*******(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/***********/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/((/**/#%(//#%%#%%%(/**/#(#%(***/#%/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(************#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/***/#%#/****/#%%%(/**(%#(*/%%#####(#%#(///*******/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/************(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/***(#/**/#%//*/%%%%#/*/#%#%%%#/**/((#%(****(%//******//#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(************(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/***(#%#/***/#%%%%%%#/#%%%#/**(##(*/#%#((##((#%#/((/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/***(#/**/%#/(%%(/#%#/***/#%#/*/#%%#%%%(**/((#%#/***/#/********/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(*/%#/***/(%%#/***/%%(/#%#/(#%%#(**/#%#**(#%#(##(/(#/*///*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#*************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*/%#//%%((%%//#%#/#%%(***/#%#/**(#%#%%%(**/((##(*/##//(/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/*************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*/%%#/***/#%#/***/%%#/#%%((#%%%#/*/#%(**/(%%(/(%/***/((/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#**************/%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(**/%#/**/#%%#//(%#(#%%#****(%#(**/(%%%#%#/**/(/#(/(%%(/(/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(**************(%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/*/###%%(//#%%(***/#%#//#%#/###%%/*/(%#/**/%%((#%#/***(#/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%**************/#%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/#%/****/%%(//#%##%%#/***(%%(**/(%%%#%%(/*/#(##//#%(/(/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/**************/%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#***/#%/*(#%##%%#/**/#%#//(%#(#%#%%(//(%#/**/%%#(%%#/***/#/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(***************#%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**/#%%#/**/(%(//(%%(#%%/***/#%(/**/#%%##%#/*/((##//(%#((/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%#/**************/%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/***/##/****/#%%%/***(%#/*/%%(#%(#%#//(%#/***(%#(%%#(***/#/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%/**************/#%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/***/#%(****/#%(/*/%%##%%(/**/(%#/**/#%%#(%%(*/#(%#/*/#(/*/********(%%%%%%%%%%%%%%(***************(%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/***/#%(****/#%%%(/**(##/*/#%#(%##%#(//%%/***(##(%%(/*/#((/********(%%%%%%%%%%%%(***************(%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/***/#%(*****(%#/*/#%##%%#/**/(%#/***(#%%(#%(*/((*/#(****((********(%%%%%%%%%%#***************/%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/****(%(*****(#%%#/**/#%#*/(%%#%#(#%(//%%/***/##(##/*/#%#((********(%%%%%%%%#***************(%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(*****(#(/****(##/*/(%##%%%(**/(%%/***/#%%(#%#/*((#%%%/***((********/#%%%%%#***************(%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****(#(/****(#%%%(**/#%(**(#%#%#/(%#//#%(/**/(%##%/**(%%#(********/#%%%#***************(%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/#(/****(##/**/#%%%%%#/*//%%/***/(%%((%%(/(##%%%(/*/((********/#%(**************/#%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/##/****/###%#/*/(%#/*/(%%%%/(%%(/#%#/***/%##%/**/%%#(/*******//**************/#%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/*****/##/****/##/**/(%%%%%%(/*/%%(/***/%%(/#%#/(((%%%#/**/(******(/**************(%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/##/****(%##%#/*/(%#/**/%%%#//#%(/#%%/****/((#(/*/##((/***/***************#%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/##//(%%(#%(***/%%%#%%(/*/#%#/***/%%#/****(##%##(##/(#/(***************/%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/(%%(***/#%(%%(//(%#/**/#%%%//#%#/(%#/****#(/(%/***/#/***************(%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/(#/***/%%%(/**/#%%##%#/*/#%%(****(%#/(#(###(#(/#%/***************(%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/(#(%%(//(%(#%#/*/%%/***(%#/*****/#%(##/**/((#%#****************%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/(%(****/(%#/****/%%(%%(******(%(#%%(/**(%%#/****************(%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/(%(//#%#(%#/****/%%(*****/#(##(**(##%%((/****************(//(%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#****/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****//%%%(**/(%#/****/%%///#(#%%(/**(%%%#(*****************//***/#%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#////********/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/******/%#****/%%#/****/#%((#(**(###%#/(******************(/******/#%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#*****************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/******/%#(#%#/(%#/*/(#/(%(/**/#%%#(/******************(**********/#%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#**************************#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(******/%%/****/%%#/****#%(#%#(#********************(/************#%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/****************************/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/*****/%#/*/(#((/*****/%%(/********************/#(/*************/#%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#************(%%%/*****************/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/*****/#%#(##//#/*/##/**********************(%#(((/************/(%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/************/%%%%%%/*******************/(#%%%%%%%%%%%%%%%%%#/*****/#%/***/(/*************************#%/***/#(/************/#%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/***************%%%%%%%%/***********************/(#%%%%%%%%%%%%%#/*//(/((/****************************(%(##(/(%%(((/***********/%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/*************/(#%%%%%%%%%%%(/************************************************************************#%(/**/#%%(/**/##/*********/%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/************/#%%%%%%%%%%%%%%%%%#/********************************************************************#%###(*/#%#(%(/(%%###/******/(%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/*************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#***************************************************************/#%(/**/#%%#/**/(%%#/**/((****/#%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%#/***************%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/********************************************************/(%%###(*/#%###(*/#%##%#//#(***/#%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%(****************#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#(/**************************************************/(%#%#/**/#%%#/**/#%%#(**/(%(***/#%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%(****************/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#(/*******************************************((/**/(%#/*/#%%%#/*/(%#(****((/**/#%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%#*****************(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#//********************************//((*/#%(****/#%#%%(**/#%%#(****((/**/#%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%/****************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%##//******************//##%%%%%%#/***(#(/**(%%%#/*/#%%%%(**(#/***(%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%#/****************#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/**(##%%(**(##%%(**/#%#/***(#%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%/***************/%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/**(#(/**(#%#/***/(/***(%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%**************/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#(**(###%#/***/((***(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%(***********/(%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(/*(%#/**/((/**/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%/*******/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/*(%##(/**/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%###%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(///**/#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%#/(#%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

Aktualno-politične oznake: 
Avtorji: 
Kraj dogajanja: 

facebook twitter rss

 

Prazen radio ne stoji pokonci! Podpri RŠ in omogoči produkcijo alternativnih, kritičnih in neodvisnih vsebin.

 

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.

randomness