12. redna seja Študentskega zbora

Oddaja
23. 4. 2015 - 19.00

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje;
2. Poročilo o delu na Študentskem kampusu;
3. Predlogi in spremembe Akta o ustanovitvi Socialnega inkubatorja Študentski kampus;
4. Razpis za direktorja Socialnega inkubatorja Študentski kampus;
5. Razno.

Potrditev zapisnika 11 .redne seje;
Poslanci so prejeli zapisnik 11. redne seje. Ker prijav k besedi ni bilo, je predsedujoči ugotovil, da je zapisnik sprejet.

Poročilo o delu na Študentskem kampusu;

Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Andreja Klasinca.
 

Andrej KLASINC: Vse je lepo pozdravil. Predstavil je dosedanje delo ter le to na vizualizaciji prikazal, dodal je, da bodo izvedli tudi ogled kampusa. Prikazal je obstoječe objekte, centralni plato. Predstavil je časovni potek dela, javna naročila, pogajanja. Potrdili so ponudbo Hidroinžiniringa d.o.o. Dodal je, da plačujejo v bruto zneskih. Povedal je, da gradbišče teče od začetka aprila, delo se odvija aktivno. Poudaril je še novo lastništvo pivovarne in sprememba cene zemljišča ter upa, da bodo lahko dobro sodelovali. Na vizualizaciji je nato še podrobneje prikazal delo, čiščenje objektov, obnove. Povedal je, da so odstranili vso stavbno pohištvo, električno napeljavo ter dodal, da je osnova stavbe v dobrem stanju (ni vlage). Povedal je, da želijo odprtem zračne prostore za dobro komunikacijo med oddelki in resorji. Prikazal je tudi prostore kjer bo hub, čitalnica, trgovina, menza, pekarna kako bo vizualno izgledalo, ko bodo dela zaključena. Poudaril je, da se trudijo izkoristiti vsak kvadratni meter. V septembru naj bi bila zaključena prva dela, in v oktobru otvoritev prvega dela. Marca 2016 želijo zaključiti športne objekte, leta 2017 pa zaključek del.

Predsedujoči je odprl razpravo.

K besedi se je prijavil Miha Možina.
 

Miha MOŽINA: Zanimalo ga je ali bi se potek projekta spremenil, če ne bi bila sredstva ZUJF tako visoka ter problematika glede železniške proge.
 

Andrej KLASINC: Povedal je, da so sredstva ZUJF-a predvidena v višini 300 tisoč evrov, v kolikor bi se zgodil črni scenarij bi prišlo do kreditne linije. Ampak računajo, da bodo sredstva prišla in nikakor ne bi bila ogrožena gradnja kampusa, mogoče bi se le zamaknili druga in tretja faza. Dodal je še, da če pride železniška proga bodo nekaj zaslužili in poudaril, da železniška proga nikakor ne bi potekala preko celotnega kampusa, ampak le po mejnih zemljiščih in bodo krepko stranka v razvoju železnice. Meni, da se glede tega ne rabijo preveč bati.
Naslednji se je k besedi prijavil Jure Novak.

Jure NOVAK: Zanimalo ga plani s strateškim partnerjem in zakaj za te površine ne bi skrbel Socialni inkubator.
 

Andrej KLASINC: Povedal je, da kompletno lastništvo bo pod ŠOU v Ljubljani, strateški partner bi, kot najemnik eventualno prevzel trgovino ali pekarno. Poudaril je, da noben kvadratni meter znotraj kampusa ne bo imel drugega lastnika.

Naslednja se je k besedi prijavila Marike Grubar, ki je besedo predala Barbari Smajila.
 

Barbara SMAJILA: Povedala je, da prihaja iz Dnevnika. Zanimalo jo je zakaj niso vložili pobude za spremembo namembnosti zemljišča na MOL.

Andrej KLASINC: Povedal je, da plani še potekajo Trenutno imajo poslovno-industrijsko cono, ki zaenkrat zadošča. Športni objekti lahko še spadajo pod to. Študentski dom bo v poštev prišel kasneje, leta 2017, 2018.

Zapisnik 12. redne seje ŠZ ŠOU v Ljubljani

Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s poročilom o delu na študentskem kampusu.
Rezultati glasovanja:
ZA: 39
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

 Predlogi in spremembe Akta o ustanovitvi Socialnega inkubatorja Študentski kampus;

Predsedujoči je k besedi povabil zagovornika točke, Andreja Klasinca.

Andrej KLASINC: Vse je lepo pozdravil. Povedal je, da se je vzporedno z idejo o kampusu porajala tudi ideja o novem zavodu, s čimer se ni strinjal, saj je zavodov že osem. Prišli so do ugotovitve, da je možnost uporabe uspešnega zavoda Študentski inkubator, ki ima velik potencial. Dejal je, da bi Študentski inkubator prevzel vodenje kampusa in s tem pridobil precej dodatnih obveznosti. Podaril je, da bo še do racionalizacije moralo priti in morajo gledati naprej v duhu optimizacije.

Predsedujoči je predal besedo Damjanu Vinku.
 

Damjan VINKO: Vse je lepo pozdravil. povedal je, da je direktor idejo predstavil tudi na seji predsedstva in svetu Zavoda Socialni inkubator, kjer sta oba dala zeleno luč. Predstavil je Akt. Sprememba bo v imenu Zavoda, prvi člen se črta ter v naslednjih odstavkih so spremenili navedbo ženskega in moškega spola, kakor so na prejšnji seji predlagali. Povedal je, da je pristnih še neka slovničnih popravkov. Doda pa se deseta točka, da je ena izmed dejavnosti vsebinsko oplemeniti dejavnosti ustanovitelja. Sedež zavoda bo na Pivovarniški ulici 6. Pri dejavnostih se doda še oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, vzdrževanje objektov in hišniških dejavnosti, obratovanje športnih objektov. Dodalo se bo še nekaj novih pomožnih dejavnosti. Spremeni se pomen, da kadar zavod zaprosi za soglasje ustanovitelja, če slednji le tega ne poda, ni odobreno. Spremenila se je sestava sveta Zavoda, ki ga sedaj ponovno sestavlja osem članov, predsednik in direktor sta člana po funkciji, dva člana imenujejo sodelavci neposredno, dva člana imenuje predsedstvo ŠOU v Ljubljani, predstavnika strokovnih služb imenuje direktor ŠOU v Ljubljani, predstavnika zainteresirane javnosti imenuje programski svet. Od osmih članov, jih pet imenuje ŠOU v Ljubljani, dva sta predstavnika delavcev Zavoda en je pa predstavnik zainteresirane javnosti. Svet Zavoda mora izvest javne razpise za direktorja. Na predlog z zadnje seje se spremeni raven izobrazbe, ki jo direktor mora imeti, le ta je sedma raven. Svet Zavoda lahko imenuje tudi prokurista. Pri prehodnih določbah se dodajo novi členi, v roku 14 dneh morajo biti imenovani novi člani sveta. S prejetjem tega akta preneha veljavnost prejšnjega, ter z imenovanje novega sveta zavoda preneha mandat prejšnjemu.

Predsedujoči je odprl razpravo.

K besedi se je prijavila Marike Grubar.

Marike GRUBAR: Povedala je, da se neprestano govora o tem, da bo novoustanovljeni zavod prevzel vodenje kampusa, zanima jo je kaj to točno pomeni, kaj vse pomeni vodenje kampusa. Zanimalo jo je sprememba v stopnji izobrazbe za direktorja.
Andrej KLASINC: Odgovoril je, da bo kampus obširen in bo veliko prostora in društev, ki bodo imele prostor v kampusu, prireditev bo veliko, razmišljajo o sejmih, dogodkih in to bo nekdo moral urejati in za to skrbeti. Zato to želijo predati enemu od zavodov in se jim zdi to smiselno. Tako bo to postal eden izmed večjih zavodov in bo skrbel za življenje znotraj kampusa. Upravljal bo razmerje z društvi, co-working prostorom, čitalnico, centralno info točko, vpisi študentske prehrane, razmerja z gostinci, prireditve, sejmi. Stopnja izobrazbe se spreminja, ker se povsod sedaj sprejema sedma stopnja izobrazbe.
Naslednja se je k besedi prijavila Maja Hercog.

Maja HERCOG: Zanimalo jo je glede združevanja zavodov in kje vidijo pozitivne učinke združevanja.

Andrej KLASINC: Poudaril je, da je potrebno k racionalizaciji pristopiti sistemsko. Dodal je, da je osem zavodov široka paleta in katere zavode kasneje združiti in poiskati sinergije. Poudaril je, da ne govorijo še nič konkretno. In podaril je še, da bo potrebno konkretno pretehtati vse posledice ter vsak ustanovljeni zavod stane okoli 50 tisoč evrov.
K besedi se je prijavil Jure Novak.
Jure NOVAK: Zanimalo ga je zakaj menijo, da se morajo zavodi obnašati kot d.o.o., saj ŠOU v Ljubljani ni bil ustanovljen za to. Poleg tega ga je zanimalo na kakšen način bodo preprečili, da izvajanje zavoda ne bo moteno.

Andrej KLASINC: Povedal je da je d.o.o. dal za stroškovno primerjavo, da je zavod tretiran in stane kakor firma. Zavedajo se kaj je njihovo poslanstvo. Ni pa mislil, da je zavod kakor firma, se pa lahko obnaša tako. Zavod bo pa skrbnik za prostore.

Predsedujoči je povedal, da je pred začetkom seje prejel amandma. Povabil je zagovornika Matica Markoviča, da predstavi amandma.

Matic MARKOVIČ: Obrazložil je, da pri poslanski skupini Povezani jasno izražajo glas študentov in zato predlagajo, da se število članov Sveta zavoda z umikom člana strokovnih služb ŠOU v Ljubljani število spremeni nazaj na sedem.

 

Predsedujoči je predlagatelja Akta, direktorja ŠOU v Ljubljani, vprašal, če amandma sprejme. Le ta je odgovoril, da pri tem ne vidi nobenih ovir, saj je sedem članov dovolj merljivo razmerje. Amandma je bil sprejet.

Sklep 1: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani kot ustanovitelj zavoda sprejema in potrjuje spremembo imena Zavoda za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, Socialni inkubator v:
- zavod za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, Socialni inkubator Študentski kampus Študentske organizacije Univerze v Ljubljani;
- skrajšano ime: Socialni inkubator Študentski kampus

Rezultati glasovanja:
ZA: 39
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Sklep 2: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani kot ustanovitelj zavoda sprejema in potrjuje spremembo poslovnega naslova Zavoda za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, Socialni inkubator na Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.

Rezultati glasovanja:

ZA: 39
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.

Sklep 3: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani kot ustanovitelj zavoda sprejema in potrjuje čistopis Akta o ustanovitvi zavoda za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, Socialni inkubator Študentski kampus Študentske organizacije s spremembami in dopolnitvami z dne 23.4.2015.
Rezultati glasovanja:
 

ZA: 38
PROTI: 0
VZDRŽAN: 1

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep sprejet.

Razpis za direktorja Socialnega inkubatorja Študentski kampus;

Predsedujoči je besedo predal zagovorniku točke, Damjanu Vinku.

Damjan VINKO: Povedal je, da je dobil nalogo, da popravi, v skladu z aktom, razpis za direktorja. Povedal je, da se prekine praksa in gre razpis za direktorja posredno preko Študentskega zbora. Razpis je usklajen s sprejetim aktom. Predstavil je razpis – minimalne pogoje, pristojnosti in odgovornosti, kaj mora vsebovati prijava na razpis. Direktor je imenovan za dobo štirih let. Rok za prijavo je 8.5. 2015. Izbirni postopek bo vodila imenovana komisija sestavljena iz vseh poslanskih skupin, nepovezanih poslancev, direktorja in predsednika ŠOU v Ljubljani.
 

Predsedujoči je odprl razpravo, ker prijav k besedi ni bilo je razpravo zaprl in prešel na glasovanje.
Sklep: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani kot ustanovitelj Zavoda za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, Socialni inkubator Študentski kampus Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, potrjuje razpis za direktorja Zavoda za raziskovanje in razvoj socialnih inovacij, Socialni inkubator Študentski kampus Študentske organizacije Univerze v Ljubljani.
Rezultati glasovanja:

ZA: 39
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.
 

Youtube posnetek klik

Aktualno-politične oznake: 
Institucije: 

facebook twitter rss

Prikaži Komentarje

Komentiraj

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • [[nid:123]] - Insert a node content
  • Samodejen prelom odstavkov in vrstic.
  • Spletni in e-mail naslovi bodo samodejno pretvorjeni v povezavo.

Z objavo komentarja potrjujete, da se strinjate s pravili komentiranja.